tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Działający w Centrum Pracy Socjalnej przy OPS w Chorzowie

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 Punkt w Centrum Pracy Socjalnej czynny jest w poniedziałek i środę w godzinach od 13.00 do 17.00. Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną należy zgłosić się telefonicznie pod numerem tel. 32 307 53 29 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz w piątek od 7.00 do 13.00 lub przesłać zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: pomocprawna@opschorzow.pl lub on-line klikając w link:  https://np.ms.gov.pl/%C5%9Bl%C4%85skie/m.%20Chorz%C3%B3w

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 294 z późn.zm).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U. z 2018r. poz. 2492).

Zarządzenie OR.232.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w 2019r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz Zarządzenie OR 274.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2019r. o zmianie Zarządzenia OR.232.2019 Prezydenta Miasta http://bip.chorzow.eu/index.php?id=157649816326696419

pobierz plik: Podstawa prawna

pobierz plik: Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzów
o przedłużeniu okresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzówza pomocą środków porozumiewania się na odległość

wskazanego w informacji Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13.03.2020r., informacji z dnia 25.03.2020r. oraz informacji z dnia 10.04.2020, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniu COVID-19, na podstawie ustawy z dnia 2.03.2020r. (Dz.U. z 2020r. poz.374 z późn.zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz na podstawie z art.13. ust.1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.04.2020r. (Dz.U. z 2020r. poz.697) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

1. Ogłaszam, że z uwagi na stan epidemii przedłuża się od dnia 27.04.2020r. do odwołania okres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie Miasta Chorzów wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
2. Ogłoszenie o terminie ponownego przywrócenia działalności punktów na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna, na stronie internetowej Miasta Chorzów oraz w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów.
3. W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, przesyła skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem na adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl, a następnie oczekuje na wyznaczenie terminu porady.
4. W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem, ustnie przez telefon.

UWAGA:
W nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wprowadzonej ustawą z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875), zniesiono obowiązek składania oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 i 4 Ogłoszenia Prezydenta Miasta o przedłużeniu okresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wprowadzono również możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej – zgodnie z ustawą w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość w czasie stanu epidemii, oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku również nie pobiera się.
pobierz plik: [ Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzów o przedłużeniu okresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (…) ]

Wykaz osób, którym przysługuje bezpłatna pomoc prawna:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, tj: osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku (w zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą).
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa osobie udzielającej porady, pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz dodatkowo jeśli jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku (jeśli porada dotyczyć będzie spraw związanych z działalnością gospodarczą).
Wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 2 dostępne w punkcie porad.
Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, jest Prezydent Miasta Chorzów.
 Przed umówieniem/zapisaniem się na wizytę należy zapoznać się z klauzulą RODO dotyczącą ochrony danych osobowych, dostępną poniżej:

pobierz plik: [ KLAUZULA RODO ]

Osoba niepełnosprawna ruchowo (np.: osoba leżąca) – lub doświadczająca trudności w komunikowaniu się (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się) może otrzymać poradę przez telefon, przez Internet lub poza punktem. Szczegóły – kliknij w link http://bip.chorzow.eu/index.php?kat=155177055242725054

W roku 2020 nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, obejmujące między innymi nieodpłatną mediację. Pomoc na terenie Miasta Chorzów świadczona jest zgodnie z następującym harmonogramem:

pobierz plik: [ WYKAZ PLANOWANYCH DYŻURÓW ]

 

CENTRUM PRACY SOCJALNEJ
41-503 Chorzów
ul. Kasprowicza 2
tel. 32 2412646
Polecamy
© 2016 atrakcyjnestrony.pl