tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Działający w Centrum Pracy Socjalnej przy OPS w Chorzowie

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Punkt w Centrum Pracy Socjalnej czynny jest w poniedziałek i środę w godzinach od 13.00 do 17.00.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, obejmujące między innymi nieodpłatną mediację, udzielane są zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Chorzów.

 

Załącznik do Zarządzenia nr OR.239.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 października 2021r.

Wykaz planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w 2022r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Numer punktu

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Siedziba

Harmonogram dyżurów*

1

Punkt, w którym udziela się nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

prowadzony przez

organizację pozarządową

Centrum Aktywizacji Społecznej, ul. Powstańców 70/3

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-12.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

8.00-12.00

2

Punkt, w którym

nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci

Centrum Pracy Socjalnej,

ul. Kasprowicza 2

poniedziałek

środa

13.00-17.00

13.00-17.00

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Racławicka 19

wtorek 

czwartek

piątek 

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

3

Punkt, w którym

nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają

radcy prawni

Miejski Dom Kultury „Batory”,

ul. St. Batorego 6

poniedziałek

wtorek 

środa

czwartek

piątek

12.00-16.00

14.00-18.00

14.00-18.00

15.00-19.00

  8.00-12.00

4

Punkt, w którym udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej,prowadzony przez

organizację pozarządową

Centrum Inicjatyw Społecznych,

ul. 3 Maja 18

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

10.00-14.00

  8.00-12.00

13.00-17.00

14.00-18.00

10.00-14.00

* W dni wolne od pracy, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy(t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1920)powyższe punkty są nieczynne.

            W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmujących między innymi nieodpłatną mediację, osoba uprawniona(zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)zgłasza się telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, następująco:

 • telefonicznie pod numerem 32 307 53 29 lub
 • na adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl lub poprzez moduł zapisów publicznych ON-LINEzamieszczony na stronie internetowej chorzow.eu w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna umawia termin porady.

 

UWAGA!

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzów

o zmianie formy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów za pomocą środków porozumiewania się na odległość

Ogłaszam, iż z uwagi na znaczny wzrost liczby zakażeń wirusem SARS-COV-2, na podstawie art.28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, od dnia 31 stycznia 2022r. do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie Miasta Chorzów odbywać się będzie osobiście w punkcie oraz za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – telefonicznie lub mailowo.

Przypominam, iż w celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, ustala termin oraz sposób udzielania porady następująco:

Wykaz osób, którym przysługuje bezpłatna pomoc prawna:

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, tj: osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku (w zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą).
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa osobie udzielającej porady, pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz jeśli jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku (jeśli porada dotyczyć będzie spraw związanych z działalnością gospodarczą).
 3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 dostępny jest w punkcie porad.
 4. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jest Prezydent Miasta Chorzów.

Przed umówieniem/zapisaniem się na wizytę należy zapoznać się z klauzulą RODO dotyczącą ochrony danych osobowych, dostępną poniżej:

KLAUZULA RODO

Celem uzyskania porady w jednym z punktów nieodpłatnych porad prawnych lub w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, należy zgłosić się:

 1. Pod numer 32 307 53 29 (Centrum Aktywizacji Społecznej, ul. Powstańców 70/3 w Chorzowie) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz w piątek od 7:00 do 13:00, lub
 2. przesłać zgłoszenie na adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl lub on-line klikając w link

Sposób załatwienia sprawy przez osoby niepełnosprawne ruchowo lub doświadczające trudności w komunikowaniu się:

 1. Osoba uprawniona:
  1. w formie papierowej (bezpośrednio lub listownie) w sekretariacie Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Powstańców 70/3 w Chorzowie, lub
  2. elektronicznie na adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl
   uwaga: należy pamiętać o podaniu kontaktowego numeru telefonu lub adresu e-mail
  1. niepełnosprawna ruchowo, która ze względu na niepełnosprawność ruchową nie jest w stanie przybyć do punktu osobiście (np.: osoba leżąca) – lub
  2. doświadczająca trudności w komunikowaniu się (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się)
   może otrzymać poradę przez telefon, przez Internet lub poza punktem.
  3. Aby osoba uprawniona niepełnosprawna ruchowo lub doświadczająca trudności w komunikowaniu się mogła skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, powinna:
   – złożyć oświadczenie (do pobrania poniżej) wraz z pisemnym uzasadnieniem okoliczności oraz wskazaniem formy udzielania pomocy prawnej:

Osoba uprawniona, niepełnosprawna ruchowo lub doświadczająca trudności w komunikowaniu może wyrazić swoją opinię na temat udzielonej porady:

 • pod numerem telefonu 32 307 53 29,
 • adresem poczty mailowej pomocprawna@opschorzow.pl lub
 • listownie na adres Centrum Aktywizacji Społecznej, ul. Powstańców 70/3, 41-500 Chorzów.

Do pobrania:
Oświadczenie o którym mowa w art.4 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:

OŚWIADCZENIE Z KLAUZULĄ

Sposób załatwienia sprawy przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku:

 1. Osoba uprawniona, której nie stać na odpłatną pomoc prawną będąca osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku może otrzymać poradę w zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą.
 2. Aby osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą mogła skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przed udzieleniem porady powinna przedstawić:
  1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych; albo
  2. oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, a w przypadku jej braku oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  3. informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inna niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, pobierz plik: FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

Powyższe dokumenty należy przedstawić/złożyć:

 • bezpośrednio w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów pok.225, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów lub
 • elektronicznie poprzez platformę e-puap z dopiskiem „nieodpłatna pomoc prawna”

uwaga: należy pamiętać o podaniu kontaktowego numeru telefonu lub adresu e-mail, w celu ustalenia terminu porady

UWAGA:

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobie fizycznej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku) jest pomocą de minimis.
Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Podstawa prawna

 

CENTRUM PRACY SOCJALNEJ
41-503 Chorzów
ul. Kasprowicza 2
tel. 32 2412646
Polecamy
© 2016 atrakcyjnestrony.pl