tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

INFORMACJE

O Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie

Ogólna charakterystyka

Centrum Pracy Socjalnej działa w ramach struktur organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie. Swoją działalność rozpoczęło w maju 2005 roku. Budynek, w którym funkcjonuje Centrum mieści się w dzielnicy Chorzów Stary przy ul Kasprowicza 2, pochodzi z 1908 roku i figuruje w rejestrze zabytków.

Centrum prowadzi działania z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności zajmuje się aktywizacją społeczno zawodową osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także aktywizacją i organizacją społeczności lokalnej.  Jest jednym z niewielu w dzielnicy miejsc skupiających rożne grupy społeczne. Stanowi ważne ogniwo lokalnej siatki wsparcia społecznego.

Dla kogo

Z pomocy Centrum mogą skorzystać wszystkie osoby wymagające wsparcia, a w szczególności:

N

osoby bezrobotne, bezdomne, uzależnione, niezaradne życiowo, niepełnosprawne,

N

rodziny niewydolne opiekuńczo-wychowawczo,

N

osoby skazane prawomocnym wyrokiem sadu do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne,

N

mieszkańcy Chorzowa Starego i Maciejkowic korzystający ze świadczeń pomocy społecznej i innych form zabezpieczenia społecznego realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

N

emeryci i renciści z Chorzowa Starego.

Procedura uzyskania pomocy: zgłoszenie osobiste do Centrum lub skierowanie pracownika socjalnego OPS.

O nas

Centrum Pracy Socjalnej proponuje różne formy działań dla mieszkańców miasta, a w szczególności dzielnic Chorzowa Starego i Maciejkowic. Podstawowe formy działalności, to:

Klub Integracji Społecznej prowadzący działania z zakresu reintegracji społeczno zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

Punkt koordynacji prac społecznie użytecznych organizowanych dla osób bezrobotnych, korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej, posiadających II profil pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy;

Punkt Poradnictwa Zawodowego;

Punkt ds. mediacji rodzinnych;

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) prowadzony we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy;

Lokalna Integracja Społeczności (LIS) program mający na celu integrację i aktywizację społeczności lokalnej szczególnie zamieszkującej Chorzów Stary i Maciejkowice;

Prowadzenie grup: wsparcia, edukacyjnych, spotkaniowych oraz dla osób 50+;

Warsztaty kulinarne „Gotowanie z FEAD-em”;

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

Punkt koordynacji nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu;

Działalność szkoleniowa i edukacyjna polegająca na przygotowaniu zawodowym praktykantów i stażystów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego;

Punkt wydawania ciepłych posiłków dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;

Program „Budownictwo socjalne”;

Nieformalny Punkt Informacyjny z zakresu ekonomii społecznej;

Punkt przyjmowania i dystrybucji używanej odzieży, pościeli, artykułów gospodarstwa domowego, mebli itp.

Pozostała działania

W siedzibie Centrum działają również:

N

Klub Emerytów KWK „ Polska”

N

Klub Seniora Chorzów Stary

N

Dział Socjoterapii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chorzowie

N

Filia Nr 3 Biblioteki Miejskiej w Chorzowie

Ponadto spotykają się tutaj :

N

Rodziny Katolickie Parafii św. Marii Magdaleny

N

Dzieci i młodzież tut. Parafii przygotowujące się do sakramentów I Komunii św. lub bierzmowania

N

Kółko różańcowe parafii

N

Grupy animatorów działające na rzecz społeczności wyznaniowej miejscowego kościoła

CENTRUM PRACY SOCJALNEJ

41-503 Chorzów
ul. Kasprowicza 2
tel. 32 2412646

Polecamy

© 2016 atrakcyjnestrony.pl