tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

PUNKT DS. MEDIACJI RODZINNYCH

Działający w Centrum Pracy Socjalnej przy OPS w Chorzowie

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (art. 45).
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

Cel pomocy:

 • Mediacja jest alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów. W odniesieniu do sporów rodzinnych podejmowana jest w konfliktach: małżeńskich, rodzice – dziecko, dziecko – rodzice, rodzeństwo, pokrewieństwo, osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, z wyłączeniem sporów związanych z ustaleniem wysokości alimentów.

Komu przysługuje pomoc:

 • Każdej pełnoletniej osobie, będącej stroną konfliktu rodzinnego, która podjęła decyzję  o polubownym rozstrzygnięciu sporu i której celem jest osiągnięcie porozumienia satysfakcjonującego dla wszystkich stron konfliktu rodzinnego.

Dokumenty:

 • Pisemny wniosek (zgoda strony) o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.
 • Dowód osobisty lub dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.

Procedura postępowania:

 1. Osoby/osoba ubiegająca się o przeprowadzenie mediacji kontaktuje się z pracownikiem socjalnym z właściwego terenu lub bezpośrednio z pracownikiem Centrum Pracy Socjalnej i składa wniosek      o przeprowadzenie mediacji.
 2. We wniosku strony/strona określa czy drugi uczestnik sporu wyraża zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym.
 3. Jeżeli druga strona konfliktu nie jest powiadomiona o planowanej mediacji, mediator kieruje zapytanie do niej o zgodę na mediację.
 4. Jeżeli strony konfliktu deklarują chęć polubownego rozstrzygnięcia sporu, rozpoczyna się postępowanie mediacyjne, w ustalonym ze stronami terminie.
 5. Na każdym etapie prowadzonego postępowania strony mają prawo zrezygnować z kontynuowania mediacji.
 6. Decyzję o formie rozwiązania konfliktu oraz o zakończeniu postępowania podejmują wyłącznie strony sporu.
 7. W przypadku uzyskania przez strony satysfakcjonującego rozwiązania sporu, mediator sporządza ugodę, w której określa warunki rozwiązania sporu i zobowiązania stron.
 8. Postępowanie mediacyjne nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.
 9. Mediatora obowiązuje zachowanie tajemnicy pozyskanych informacji.
 10. Postępowanie ma charakter pozasądowy (umowny) i jest dobrowolne oraz nie podlega opłatom.
 11. Regulamin Punktu ds. mediacji rodzinnych w Centrum Pracy Socjalnej przy OPS w Chorzowie dostępny jest w siedzibie CPS przy ul. Kasprowicza 2.
Chcesz skorzystać z tej formy pomocy zgłoś się do swojego pracownika socjalnego lub bezpośrednio do siedziby Centrum Pracy Socjalnej przy ulicy Kasprowicza 2.
Mediator udziela pomocy po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania/ mediacji.
Zapraszamy!!
CENTRUM PRACY SOCJALNEJ
41-503 Chorzów
ul. Kasprowicza 2
tel. 32 2412646
Polecamy
© 2016 atrakcyjnestrony.pl