tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

Program pn. Pomoc sąsiedzka „Jak dobrze mieć sąsiada” realizowany jest przez Centrum Pracy Socjalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie.  Polega na wzajemnej pomocy mieszkańców dobrze funkcjonujących i sprawnych na rzecz osób samotnych, w podeszłym wieku, niesamodzielnych i niepełnosprawnych mieszkających w sąsiedztwie.

Okres realizacji 01.06.2019 – 31.12.2019 roku

Celem głównym programu jest budowanie relacji, więzi oraz aktywizacja społeczna sąsiadów w ich lokalnym środowisku oraz rozpropagowywanie idei pomocy sąsiedzkiej w dzielnicy Chorzów Stary.  Zapewnienie osobom samotnym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku bez względu na płeć, wsparcia i pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego ułatwiających pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania poprzez pomoc mieszkańców dobrze funkcjonujących, sprawnych. Program skierowany jest do ok. 5 osób samotnych, w podeszłym wieku, niesamodzielnych i niepełnosprawnych mieszkających w sąsiedztwie.

Cele szczegółowe:

 • promowanie pozytywnych postaw społecznych propagujących działania na rzecz osób samotnych, w podeszłym wieku, niesamodzielnych i niepełnosprawnych,
 • wzmocnienie więzi społecznych,
 • poprawa bezpieczeństwa osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych,
 • zmniejszenie izolacji, poprawa jakości życia osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych,
 • poprawa kontaktów w środowisku lokalnym, możliwość nawiązania przyjaźni,
 • podtrzymanie lub zwiększenie aktywności i samodzielności.

Zakres usług sąsiedzkich:

Usługi sąsiedzkie będą obejmować pomoc i wsparcie osoby starszej, samotnej, niesamodzielnej w podstawowych czynnościach dnia codziennego, m.in. takich jak:

 • bezpośrednia pomoc w miejscu zamieszkania związana z praniem, porządkowaniem, wspólna lektura,
 • realizacja działań pomocowych poza domem osób starszych takich jak: wizyta u lekarza, poczta, sprawy urzędowe, spacery, odwiedziny w szpitalu, pomoc przy robieniu zakupów,
 • informowanie najbliższych lub odpowiednich służb o pilnych potrzebach czy pogorszeniu się stanu zdrowia.

Usługi sąsiedzkie będą (zakres, czas trwania) dostosowane do indywidualnych potrzeb osób wspieranych. Usługi będą świadczone dla jednej osoby nie rzadziej niż raz w tygodniu. Usługi sąsiedzkie będą świadczone w czasie dostosowanym do indywidualnych potrzeb osób wspieranych m.in. w godzinach rannych, popołudniowych, wieczornych. Szczegółowy zakres i wymiar świadczonych usług będzie zaakceptowany przez osoby wspierane.

Kryteria przyznawania usług sąsiedzkich:

 • pomoc może być realizowana jedynie za obopólną zgodą: osoby otrzymującej jak i świadczącej pomoc w ramach usług sąsiedzkich,
 • osoba otrzymująca pomoc nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu,
 • niedozwolone jest realizowanie pomocy sąsiedzkiej wobec osób, na które pobierane są świadczenia pielęgnacyjne,
 • wybór osób, którym będzie przyznane wsparcie będzie konsultowany z pracownikami OPS/CPS w Chorzowie.

Kryteria wyboru osób świadczących usługi sąsiedzkie:

 • pomoc świadczona jest przez osobę mieszkającą w najbliższym sąsiedztwie osoby wspieranej,
 • osoba świadcząca usługę sąsiedzką musi być osobą zaufaną, utrzymującą kontakt, na co dzień z osobą wspieraną,
 • wymagana jest odpowiedzialność, równowaga i posiadanie możliwości świadczenia usług sąsiedzkich wobec osób starszych, samotnych, niesamodzielnych,
 • wybór osób, które będą świadczyć usługi, będzie konsultowany z pracownikami OPS/CPS w Chorzowie (osoba musi spełniać ustalone kryteria do wykonywania prac społecznie użytecznych tj. korzystać ze wsparcia OPS i figurować w ewidencji PUP jako osoba bezrobotna i posiadać II profil pomocy),
 • dopuszcza się możliwość świadczenia usługi przez jedną osobę/sąsiada dla więcej niż jednej osoby objętej wsparciem.

Osoby korzystające ze wsparcia w ramach Programu – Pomoc sąsiedzka „Jak dobrze mieć sąsiada” będą miały szereg korzyści wynikających z udziału w/w Programie m.in. mogą liczyć na:

 • pomoc w czynnościach dnia codziennego takich jak: pomoc przy robieniu zakupów, rejestracja u lekarza, drobne prace porządkowe w mieszkaniu,
 • wsparcie towarzyskie tj. zapewnienie kontaktów społecznych,
 • pogłębienie więzi i poprawienie kontaktów międzyludzkich w najbliższym otoczeniu,
 • zwiększenie aktywności i samodzielności.

Z kolei osoby udzielające wsparcia w ramach Programu – Pomoc sąsiedzka „Jak dobrze mieć sąsiada” będą mogły skorzystać  m.in. z:

 • wsparcia psychologa,
 • spotkań w ramach tzw. „grupy wsparcia”,
 • bezpłatnego szkolenia na opiekuna środowiskowego w ramach zajęć Klubu Integracji Społecznej pn. “KIS opiekuńczy” (wymagane skierowanie pracownika socjalnego).

Osoby zainteresowane udziałem w Programie pn. Pomoc sąsiedzka „Jak dobrze mieć sąsiada” proszone są o osobisty kontakt z pracownikiem Centrum Pracy Socjalnej  w Chorzowie, ul. Kasprowicza 2 od poniedziałku do czwartku w godz. od 11.00 do 13.00.

ZAPRASZAMY!!!